שופטים בפסיקה זו:

[שופט בבית המשפט העליון]

[שופט בבית המשפט העליון]

פסקי דין נוספים:

פסילת ההגבלות על ההפגנות ליד בית ראש הממשלה:

4.4.21

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט